آيين‌نامه اجرايي بند « ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
   
   

شماره22275/ت33367هـ                                            25/4/1384

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

         هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 6512/101 مورخ 14/4/1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند « ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي بند « ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

         ماده1ـ در اين آيين‌نامه، منظور از دستگاه، كليه دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (160) قانـون برنامه چهـارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ مي‌باشد و منظور از اعتبارات در رابطه با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اعتبارات هزينه‌اي (جاري)، اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي (عمراني)‌ و درآمدهاي اختصاصي است و در رابطه با شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بودجه ساليانه آنها ـ‌ اعم از عمليات جاري و سرمايه‌اي ـ مي‌باشد.
         ماده2ـ دستگاههاي موضوع اين آيين‌نامه مجازند يك درصد (1%) از اعتبارات خود را جهت موارد تصريح شده در بند « ب» ماده (117) با هماهنگي سازمان تربيت بدني هزينه نمايند.
         تبصره1ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند حداقل سي درصد (30%) از اعتبارات موضوع اين ماده را به سازمان تربيت بدني اختصاص دهند. سازمان مزبور براي اجراي اين تبصره مي‌تواند دبيرخانه اي تشكيل داده و مقررات مربوط به هماهنگي را تدوين و به اجرا گذارد.
         تبصره2ـ دستگاههاي اجرايي براي هزينه نمودن يك درصد (1%) اعتبارات نياز به اصلاح موافقتنامه و بودجه ندارند. 
         تبصره3ـ حداقل سي درصد (30%) از اعتبارات موضوع اين ماده صرف امور ورزش بانوان خواهد شد.
         ماده3ـ وظايف هماهنگي سازمان تربيت بدني در اجراي اين آيين‌نامه به شرح زير مي‌باشد: 
         الف ـ هماهنگي بين دستگاهها به منظور حسن اجراي اين آيين‌نامه و نيل به اهداف ورزش كشور.
         ب ـ هدايت و راهبري امر توسعه ورزش در ميان دستگاهها از طريق برنامه‌ريزي درخصوص نحوه هزينه كردن اعتبارات.
         پ ـ نظارت بر عملكرد دستگاهها در انطباق با راهبردها و تصميمات اتخاذ شده. 
         ت ـ اولويت‌بندي برنامه ها و فعاليتهاي ورزشي براي بهره‌برداري بهينه از اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه.
         ث ـ برنامه‌ريزي براي توزيع اعتبارات باتوجه به اولويت‌بندي انجام شده.
         ج ـ بررسـي و تصويـب برنامـه‌هاي اختـصاصي دستگاهها در چارچوب اعتبارات پيش‌بيني شده جهت توسعه امر ورزش در هر دستگاه.
         چ ـ بررسي و تصويب هزينه هاي اداري و پشتيباني مربوط به دبيرخانه.
         ح ـ بررسي و تعيين درصدي از اعتبارات، جهت انجام امور تبليغاتي.
         تبصره ـ وظايف مندرج براي سازمان تربيت بدني در اين ماده درخصوص اعتبارات استاني توسط مديران كل تربيت بدني استانها اعمال خواهد گرديد.
         ماده4ـ در هر يك از دستگاهها، كارگروه موضوع ماده (5) تصويب‌نامه شماره 61056/ت18337هـ مورخ 4/5/1376 هيئت وزيران به منظور توسعه امر ورزش به ويژه از طريق برنامه‌ريزي و نظارت بر هزينه كردن اعتبارات اختصاص يافته به هر دستگاه (در چارچوب اولويتها، تصميمات و راهبردهاي تعيين شده از سوي سازمان تربيت بدني) وظايف زير را برعهده دارد:
         الف ـ اولويت بندي طرحها، برنامه ها و فعاليتهاي ورزشي براي بهره‌برداري بهينه از اعتبارات در چهارچوب اهداف و راهبردهاي اعلامي از سوي سازمان تربيت بدني.
         ب ـ هدايت و راهبري امر توسعه ورزش در ميان دستگاهها از طريق برنامه‌ريزي درخصوص نحوه هزينه كرد اعتبارات در چارچوب اهداف كلان و راهبردهاي ترسيمي از سوي سازمان تربيت بدني.
         پ ـ توزيع اعتبارات و نظارت بر حسن عملكرد آن و ارايه گزارشهاي مربوط.
         تبصره ـ رييس كميته مذكور در وزارت آموزش و پرورش، معاون تربيت بدني و تندرستي و در ساير دستگاهها معاون اداري و مالي يا عناوين مشابه مي‌باشد.
         ماده5 ـ اماكن ورزشي خصوصي بهره‌مند از اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه، موظف به ارايه خدمات به بخش ورزشي در راستاي اهداف و راهبردهاي كلان ورزش كشور و در چارچوب اولويتها، تصميمات و راهبردهاي اعلامي از سوي سازمان تربيت بدني مي‌باشد.
         تبصره ـ اماكن ورزشي خصوصي كه از محل اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه كمك دريافت نموده‌اند درصورت تغيير كاربري مكلف‌اند وجوه دريافتي را با محاسبه نرخ تورم سنواتي به خزانه دولت مسترد نمايند.
         ماده6 ـ عملكرد دستگاههاي مشمول اين آيين‌نامه همه ساله توسط سازمان تربيت بدني تهيه و به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيونهاي برنامه و بودجه، محاسبات و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌گردد.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا عارف

 

۱۳۸۴/۱۲/۲۸
اصلاح ماده (6) آيين‌نامه اجرايي بند «ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شماره89869/ت34695 هـ
   
   

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

         هيئت‌ وزيران در جلسه مورخ 28/12/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 185204/8773 هـ/ب مورخ 30/9/1384 تصويب نمود:
         از تاريخ اعلام ايراد متن زير جايگزين ماده (6) آيين‌نامه اجرايي بند «ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب‌نامه شماره 22275/ت33367هـ مورخ 25/4/1384 مي‌گردد:
         «ماده 6 ـ دستگاههاي مشمول اين آيين‌نامه مكلفند گزارش كامل كمكهاي انجام يافته از محل بند «ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه را همه ساله به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايند.»

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |