)

ضوابط اجرايي کارهاي اماني در طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني 
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بخشنامه شماره 50509/100 مورخ 2/6/88 را به شرح زير اعلام نموده است:
به منظور نظارت بر اجراي طرح‌ها، محاسبه و کنترل قيمت تمام شده آنها، تفکيک وظايف و مسئوليت‌پذيري طرف‌هاي ذي‌نفع و در نهايت کنترل و پايش زمان‌بندي شروع و پايان طرح و پروژه‌ها بايد از اجراي کارها به صورت اماني، مگر مواردي که مشمول شرايط و مجوزهاي مربوط به اين بخشنامه باشد، احتراز شود.
 ماده 1 – هدف: کاهش قيمت تمام شده و زمان اجرا، بهبود کيفيت اجرا و رعايت مشخصات فني از جمله اهدافي هستند که در احتراز از اجراي کارها به صورت اماني مورد نظر هستند.
ماده 2 – دامنه کاربرد: تمام دستگاههاي موضوع بند "ب" ماده يک قانون برگزاري مناقصات – مصوب مورخ 17/11/1383 مجلس شوراي اسلامي. تبصره: براي کارهاي خريد خدمات و کالا اين بخشنامه کاربرد ندارد.
ماده 3 – تعريف: روش اماني روشي است که طي آن، دستگاه رأساً اجراي عمليات مربوط به يک پروژه را بر عهده گرفته و داراي نيروي انساني متخصص مديريتي، فني، اجرايي و تدارکاتي بوده و امکانات لازم مانند: ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز اجراي پروژه و ساز و کار مناسب براي مديريت آن را دارا است.
ماده 4 – شرايط انتخاب: انتخاب روش اماني براي اجراي کار در هر پروژه مشروط به آن است که دستگاه با تشخيص مرجع موضوع اين بخشنامه وظيفه و توان فني و اجرايي لازم براي انجام کار به اين روش را در مدت مطلوب دارا بوده و انجام آن موجب بروز هيچ خلل در وظايف اصلي و حسن اجراي ساير تعهدات آن دستگاه نشود.
ماده 5 – الزامات: براي کارهايي با برآورد کمتر از ده برابر نصاب معاملات کوچک به‌کارگيري روش اماني در پروژه‌هاي اجرايي که به علل ماهيتي، تخصصي، يا اضطراري مشکل پيدا مي‌کنند در مقاطع مختلف اعم از: شروع، نيمه تمام يا تعميراتي حسب اجازه مذکور در موافقتنامه طرح تملک دارايي سرمايه‌اي مجاز است و براي کارهايي که برآورد هزينه اجراي آنها بيش از ده و حداکثر تا سي (30) برابر نصاب معاملات کوچک قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383 و اصلاحيه‌هاي آن است، بايد به شرح بندهاي بعد مجوز گرفته شود.
ماده 6 – شرايط اعطاي مجوز: با اجراي کار به صورت اماني براي حداکثر تا پايان هر سال با رعايت موارد زير موافقت مي‌شود: الف – در کارهاي اماني مانند: پيماني بايد مطالعات لازم انجام شده و نقشه‌ها و مشخصات اجرايي به طور کامل قبل از شروع عمليات تهيه و پيوست شود. ب – برآورد هزينه اجراي کار براساس آخرين فهرست بهاي پايه يا فهرست بهاي خاص (در صورت عدم وجود فهرست بهاي پايه براي آن کار) تهيه و پيوست شود. پ – موافقتنامه طرح تملک دارايي سرمايه‌اي براساس احجام برآورد شده مبتني بر نقشه‌ها، مشخصات اجرايي کار و قيمت توافق شده، مبادله شود. ت – مسئوليت انجام کار از طرف دستگاه از نظر رعايت مشخصات فني و اعمال نظارت مستقل بر کارها از طريق به‌کارگيري اشخاص حقيقي يا حقوقي پذيرفته شود. ث – يک نفر از طرف دستگاه به عنوان مسئول فني که با توجه به حجم و نوع کار داراي تحصيلات و تجربه لازم براي مديريت آن کار باشد، معرفي شود.
ماده 7 – مرجع صدور مجوز: پيشنهاد اجراي کار به روش اماني توسط دستگاه طي گزارش توجيهي در فرم پيوست و با رعايت موارد بخشنامه تکميل شده و به دبيرخانه شوراي فني استان، براي اخذ مجوز ارسال مي‌شود و با تأييد استاندار قابل ابلاغ و اجرا مي‌باشد. گزارش پيشرفت اجراي کارهاي مجوز داده شده هر سه ماه يکبار توسط دستگاه تهيه و به دبيرخانه شوراي فني استان ارسال مي‌شود. در مواردي که پيشرفت اجراي کار در مقايسه با آخرين برنامه پيشرفت کار مصوب داراي تأخيرات باشد، ارسال دلايل آن ضروري است. اين بخشنامه در هفت ماده تهيه و جايگزين بخشنامه‌هاي قبلي بوده و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا است
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |